حقوقی - اجتماعی و سیاسی
 تعاریف اصطلاحات کاربردی حقوقی و اداری (بخش دوم)

مقدمه:

 در قسمت قبل از لغات و اصطلاحات کاربردی در زمینه حقوق واداری تقدیم  گردید و اینک قسمت دوم این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می گردد، امید است که مقبول گردد.

ابلاغ: ( Serveic or notice)، به لحاظ لغوی و اصطلاح حقوقی از منظر دو تن از علمای علم حقوق به آن اشاره می نماییم.

الف): به راسنندن یک سند رسمی ( خواه اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء و غیره) به شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص، اطلاق می گردد.(9)

ب): در لغت به معنی رساندن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رسانیدن و تبلیغ اوراق قضائی مانند: اجرائیه دادنامه احضاریه یا اخطاریه و اوراقی که متضمن تصمیم دادگاه می باشند.(10)

ابلاغ قانونی:

Substituted Service، ابلاغ زمانی قانونی است که اوراق قضایی از قبیل اخطاریه، دادنامه، اجرائیه و اوراقی که تضمین تصمیم دادگاه است به علل و جهاتی به شخص متهم یا محکوم علیه یا مدعی علیه ابلاغ نشود لکن به طرق دیگری که قانونگذار تعیین کرده به اطلاع ایشان برسد.(11)

ابلاغ واقعی: Personal servic ، ابلاغ زمانی واقعی است که اوراق قضائی از قبیل احضاریه، اخطاریه، دادنامه اجرائیه، برگ جلب و اوراقی که منعکس کننده دستورات قضائی دادگاه است و باید به مدعی علیه یا متهم یا محکوم علیه رسانیده شود و توسط مأمور ابلاغ به شخص ایشان تقدیم و تسلیم شود، هر چند که متهم یا مدعی علیه یا محکوم علیه از گرفتن آنها خودداری کند. 12

اتلاف: Waste ، در لغت به معنی هلاک کردن و نسبت و نابودکردن است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از تباه و از بین بردن اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به غیر کلاً یا بعضاً بدون مجوز قانونی و با سوء نیت. 13

اتومبیل دولتی: الف، اتومبیل دولتی وسیله ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می شود. 14  ب ، منظور از اتومبیل های دولتی، خودروهای هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه ها بوده ، جزو بیت المال و اموال عمومی به حساب می آیند. 15

اجاره خدمات، خدمه و کارگر: الف، عقد اجاره ای که شخص نیروی کار خود را در مقابل اخذ مزد معامله می کند. صاحب نیروی مزبور را اجیر، خدمتکار و کارگر می نامند و طرف او را مستآجر کارفرما و صاحب کار می گویند.16 ب، اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابر این اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. 17( ماده 515 ق مدنی مصوب 1307)

اجرای احکام: Enforcement of judgements،تأسیس است که وظیفه آن عبارت است. از اجرای احکام قطعی صادره از دادگاهها در مورد متهم یا محکوم علیه اعم از اجرای مجازات ،اخذ و وصول جزای نقدی، وصول ضرر و زیان مدعیان خصوصی و پرداخت آن به ایشان و نیز وصول و ضبط وجه الکفاله و ثیقه، مأخوذه از متهم در موراد مخصوص

احکام لازم الاجراء:

الف: حکم قطعی دادگاه بدوی ب: حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد. ج: حکم دادگاه بدوی که مورد تأئید مراجع تجدید نظر قرار گرفته باشد. د: حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقص رای بدون صادر می نماید.19

اخراج:ِDismiss، وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ی) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اخراج محکوم شده باشد. 20

اراضی دولت: الف) اراضی موات . ب) اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اطلاحات اراضی، خالصه، مجهول المالک و غیره . ج) اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و بعلت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است . 21

منابع:

9- ترمینولوژی حقوقی، جعفری لنگرودی شماره 16 صفحه 2

10- فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی شاملو احمدی صفحه 9

12- ماده )677) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

13-ماده (1) آئین نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 18/10/1358 شورای انقلاب

14-ماده (1) آئین نامه نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب 25/12/1370 هیأت وزیران

15- ماده (514) قانون مصوب 1307

16- ماده( 515) قانون مدنی مصوب 1307

17- فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی- شاملو احمدی صفحه 13

18- ماده (278) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378

19- بند(س) ماده 124 قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1345

20- جزء (10) ماد (1) آئین نامه اجرای لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب

 

تحقیق و تدوین:

فریدون دهقانی:

|+| نوشته شده توسط فریدون دهقانی در یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۷  |
 
 
بالا