حقوقی - اجتماعی و سیاسی
 تعاریف اصطلاحات حقوقی و اداري (بخش اول)

با توجه به روند رو به گسترش علم و وجود کلمات نو و جدید و ورود اجتناب ناپذیر کلمات بيگانه(غیر فارسی انگلیسی- عربی فرانسه) در رشته های تخصصی در محاورات روزمره بین همکاران و ایجاد شائبه در معانی آنها در بین عزيزان همکار و احساس اینکه لازم است تا معانی بعضی از کلمات از لغات کاربردی حقوقی اداری  به زبان ساده تر و به روایت اساتید بزرگ علوم و گروه های مرجع بیان شود حقیر را بر آن داشت تا با گردآوری این کلمات و جملات که بیشتر ورد محاوره روزمره همکاران می باشد را تدوین، و بشرح ذیل جهت استفاده و اطلاع و آشنایی بیشتر ایشان تدوین نمایم  و به همه همکاران عزیزیم یادآوری نمایم که بر اساس سخن بزرگان آنچه را که برای انسان لازم است واجب است که فراگیرند و آنچه در ذیل می آید تنها قطره ای از دریا می باشد که گردآورنده گان تنها در حد وسع خود که قصد داریم بصورت سریال و در شماره فعلی و شماره های آتی بیان می نمائیم و همه آن چیزی که لازمه فراگیری می باشد نیست ،

 

1-آموزش ضمن خدمت: In- service training

 

 

 - آموزش هایی است که به کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می نمایند.

 

2- آئین نامه:  by-Law ordinance

 

 الف) نظامنامه ب) آئین نامه اسم مرکب است بمعنای دستورهایی که برای اجرای قانون یا انجام دادن کارهای اداری نوشته شود، مواردی که در شرح و تفسیر یا دستور اجرای مرامنامه یا اساسنامه ای نوشته شده باشد، سابقاً نظامنامه می گفتند ج) آئین نامه از اصطلاحات حقوقی عمومی است و مقرراتی که مقامات صلاحیتدار وضع و در معرض اجراء می گذراند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانون از قوانین موضوعه باشد، خواه درمواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است  د) آئین نامه مقررات قانونی، ناشی از قدرت غیر از پارلمان( مجلس) به منظور تکمیل و تعیین جزئیات اجرایی قانون که موضوع آن صورت قانونی دادن به اموری است که ترتیب آنها در خود قانون مقرر گردیده ، جهت تکمیل یا تنظیم جزئیان اجرایی آن

 

3- آئین نامه اجرایی:

 

الف) آئین نامه اجرایی، آئین نامه ایست که برای اجرای یک قانون مقرر می شود، ممکن است آئین نامه اجرایی را خود مجلس و یا دولت یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجراء بگذارند ب) آئین نامه ای را می گویند که مقامات صلاحیتدار اداری با اجازه و بنابه دعوت صریع و یا ضمنی قانوگذار برای تکمیل و یا تشریع جزئیات قانون مصوب وضع می کنند.

 

4- آئین دادرسی ( jurisdiction) :

ا

لف) اسم مجموعه ای که از مقررات بمنظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات( قضایی و اداری) درخواستهای قضائی ( مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و به کار می رود مانند آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری

 

پی نوشت

1)       بند الف ماده 1 مصوبه شماره 31337/ت23511هـ مورخ 19/7/1379

2)       فرهنگ دهخدا جلد 1 صفحه 207

3)       فرهنگ حمید جلد صفحه 82

4)       ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی شماره  5 صفحه یک

5)       فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی- فرانسه عبدالحمید ابوالحمد جلد 1 صفحه 10

6)       ترمینولوژی حقوق و جعفری لنگرودی شماره 6 صفحه 1

7)       حقوق اداری، منوچهر طباطبائی مؤتمنی جلد 2 صفحه 62

8)       ترمینولوژی حقوق- جعفری لنگرودی ش 1 صفحه 1

|+| نوشته شده توسط فریدون دهقانی در سه شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۶  |
 
 
بالا